Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, तनहुँ

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, तनहुँ

2076-05-17

2076-05-17


आवेदन फाराममा प्राविधिक समस्या भएकाहरु बाहेक अन्य मिति २०७६ श्रावण महिनाको २८ गते सम्म फाराम भर्नेहरुको राहदानी कार्यालयमा आएको व्यहोरा अनुरोध छ ।