Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, तनहुँ

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, तनहुँ

राहदानी सम्बन्धि सूचना

2076-11-05

2076-11-05


आवेदन फाराममा प्राविधिक समस्या भएकाहरु बाहेक अन्य मिति २०७७ फाल्गुण महिनाको २६ गते सम्म फाराम भर्नेहरुको राहदानी कार्यालयमा आएको व्यहोरा अनुरोध छ ।