Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, तनहुँ

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, तनहुँ

स्वतः प्रकाशन (Proactive Disclosure) २०७७ श्रावण १ देखी २०७७ असोज मसान्त सम्म