Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, तनहुँ

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, तनहुँ

श्रीमान गृह सचिवज्यु जिल्ला प्रशासन कार्यालय तनहुँ आँउदाको तस्बिर