Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, तनहुँ

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, तनहुँ

नागरिक वडापत्र


सि.नं. सेवाहरु कागजातहरु प्रक्रियाहरु एक्सन
1

वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता

लाग्ने समय

प्रमाण पुगेकोमा सोही दिन

सुल्क

रु १०।- को टिकट

जिम्मेवार कर्मचारी जगन्नाथ आचार्य
गुनासो सुन्ने कर्मचारी

क) निवेदक सम्बन्धित जिल्लाकै भएको हकमा :

१. अनुसूची १ को फाराममा गाउंपालिका/नगरपालिका वाट सिफारिस ।

२. बाबुको र आमाको ना.प्र. र विवाहिता महिला भए पतिको ना.प्र.को प्रतिलिपि । सो नभए दाजु वा वंशज खुल्ने तीन पुस्ता भित्रको नातेदारको ना.प्र.को प्रतिलिपि र नाता प्रमाणित प्रमाण पत्र ।

३.पिता, माता वा ना.प्र.बाट भिड्ने व्यक्तिबाट सनाखत, सो नभए दाजु वा भाई वा तीनपुस्ता भित्रको नजिकको अभिभावकको सनाखत ।

४. उक्त प्रमाणहरु पेश हुन नसकेमा वंशज खुल्ने अन्य प्रमाणहरु ।

५. फोटो २ प्रति (कर्मचारी परिवार भए ४ प्रति) ।

६. जन्ममिति खुल्ने शैक्षिक प्रमाण पत्र, जन्मदर्ता पत्र वा नाबालक परिचय पत्र ।

 

ख) अन्य जिल्लाबाट बसाई सराई गरी आउनेको हकमा :

१. स्थानीय पञ्जिकाधिकारीको कार्यालयबाट जारी भएको बसाई सराईको प्रमाणपत्र ।

२. जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा ।

३. घरको नक्सा पास, पानी, विजुली, टेलिफोन महसुल कार्ड जस्ता घर बासको प्रमाण

४. बसाई सरेर आउनेहरुको लागि बसाइ सरी आएको जिल्लाबाट बाबु आमा वा सनाखत गर्ने व्यक्तिको नागरिकताको अभिलेख माग गरी सो को भिडेको अभिलेख प्राप्त हुनु पर्नेछ ।

 

 

2

बैवाहिक अंगीकृत नागरिकता (महिलाका लागि)

लाग्ने समय

प्रमाण पुगेकोमा सोही दिन

सुल्क

रु १०।को टिकट

जिम्मेवार कर्मचारी जगन्नाथ आचार्य
गुनासो सुन्ने कर्मचारी

१.अनुसूची ७ को फाराममा गाउंपालिका/नगरपालिका वाट सिफारिस ।

२. पतिको ना.प्र.को प्रतिलिपि ।

३. विवाह दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।

४. विदेशी नागरिकता परित्याग गर्न कारवाही चलाएको प्रमाण ।

५. पतिको सनाखत, पति नभएमा सासु, ससुरा, देवर, जेठाजुको सनाखत ।

६. श्यामश्वेत फोटो २ प्रति (कर्मचारी परिवार भए ४ प्रति)

७. भिसा लाग्ने देशको महिला भए मान्य अवधिको भिसा ।

3

कर्मचारी परिवारको नाताले नागरिकता

लाग्ने समय

प्रमाण पुगेकोमा सोही दिन

सुल्क

रु १०।को टिकट

जिम्मेवार कर्मचारी जगन्नाथ आचार्य
गुनासो सुन्ने कर्मचारी

१. जिल्लामा कार्यरत नेपाल सरकारको स्थायी कर्मचारी, सरकारी संस्थान, विश्वविद्यालयमा वा सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत स्थायी शिक्षकका परिवार भए सम्बन्धित निकायको सिफारिस पत्र ।

२. अनुसूची १ – वंशज र अनुसूची ७ – वैवाहिक अंगीकृतको स्थानीय निकायबाट सिफारिस फाराम ।

३.  अटो साइजको फोटो २ प्रति (वंशज), ५ प्रति(वैवाहिक अंगीकृतका लागि)

४. पिता/पति वा नजिकको नातेदारको ना.प्र. सहित सनाखत ।

५. जन्ममिति खुल्ने शैक्षिक प्रमाण पत्र, जन्मदर्ता पत्र वा नाबालक  परिचय पत्र ।

६. विवाहित महिला भए विवाहदर्ता प्रमाणपत्र र पतिको नागरिकताको प्रमाणपत्र ।

4

बंशज, बैवाहिक अंगीकृत तथा जन्मसिद्ध नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपि

लाग्ने समय

प्रमाण पुगेकोमा सोही दिन

सुल्क

रु १०।को टिकट

जिम्मेवार कर्मचारी राममणी मिश्र, गोपाल पोखरेल
गुनासो सुन्ने कर्मचारी

१. रित पूर्वकको निवेदन ।

२. ना.प्र.पत्र नम्बर एवं जारी मिति खुलेको प्रमाण ।

३. बसाई सराई गरी आएका अन्य जिल्लाहरुबाट ना.प्र. लिएका व्यक्तिको हकमा बसाई सराई प्रमाण पत्र, जग्गाधनी पूर्जा र घर निर्माण गर्ने स्वीकृति पत्र समेत पेश गर्नु पर्नेछ ।

४. प्रकरण ३ बमोजिमका निवेदकलाई नागरिकता प्रमाणपत्र जारी गर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अभिलेख प्राप्त भएपछि मात्र नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि दिइनेछ ।

5

अङ्गीकृत नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

लाग्ने समय

प्रमाण पुगेकै दिन

सुल्क

रु १०।को टिकट

जिम्मेवार कर्मचारी राममणी मिश्र, गोपाल पोखरेल
गुनासो सुन्ने कर्मचारी

१. रित पूर्वकको निवेदन ।

२. ना.प्र.नं. र जारी मिति खुलेको प्रमाण ।

३. निवेदन पेश हुन आएपछि जिल्लामा अभिलेख नभएकाहरुको हकमा सम्बन्धित व्यक्तिको अङ्गीकृत नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको अभिलेख पठाईदिन गृह मन्त्रालयमा र सम्बन्धित व्यक्ति एकिन गर्न स्थलगत सर्जमिन गरी पठाउन जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा लेखी पठाउने

४. माथि दफा ३ बमोजिमको प्रमाण प्राप्त भएपछि ना.प्र.प. प्रतिलिपि दिइनेछ ।

6

नाबालक परिचयपत्र तथा प्रतिलिपि

लाग्ने समय

सबै प्रमाण पुगेमा दरखास्त दिएकै दिन

सुल्क

रु.१०।को टिकट प्रतिलिपिको हकमा प्रति पाना रु ३।को टिकट

जिम्मेवार कर्मचारी
गुनासो सुन्ने कर्मचारी

पिता र माताको नागरिकताको प्रमाणपत्रमा उल्लेखित स्थायी ठेगाना तनहुँ जिल्ला भएको हकमा निम्न प्रमाण/कागजहरु पेश गर्नु पर्नेछ

१. तोकिएको ढांचा बमोजिमको निवेदन फाराम

२. नाबालकको जन्मदर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि

३. पिता, माताको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

४. बच्चाको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र भए सो को प्रतिलिपि

५. बच्चाको ३ प्रति पासपोर्ट साइजको फोटो

६. विदेशमा जन्म भएको भए सम्बन्धित मुलुकबाट जारी भएको Birth Certificate र त्यसको प्रमाणीकरण पत्रको प्रतिलिपि

७. कर्मचारी परिवार वा बसाई सराई गरी आएको हकमा नागरिकताको लागि तोकिएका आवश्यक कागजातहरु

८. नाबालक परिचय पत्रको प्रतिलिपिको लागि सरोकारवालाले प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष निर्धारित ढाँचाको निवेदन ।

९. दरखास्त दिन आउदा पेश गरेको सम्पूर्ण कागजातहरुको सक्कल प्रति लिई आउनु पर्नेछ

7

शरणार्थी परिचयपत्र नवीकरण सम्बन्धी

लाग्ने समय

प्रमाण पुगेको दिन

सुल्क

निवेदनमा रु.१०।को टिकट

जिम्मेवार कर्मचारी
गुनासो सुन्ने कर्मचारी

१) शरणार्थी परिचयपत्रको लागि निर्धारित दरखास्त ।

२) म्याद नाघी आउनेको हकमा मनासिव माफिकको कारण खुलेको प्रमाण ।

३) तनहुँ बाहेक अन्य जिल्लाबाट जारी भएको परिचयपत्रको हकमा गृह मन्त्रालयको स्वीकृति पत्र ।

४) म्याद नाघेको परिचयपत्र नवीकरण गर्नु पर्दा ३ वर्ष सम्मको लागि प्रत्येक वर्षको रु.१००।– र सो पछि प्रत्येक वर्षको रु.५००।– को दरले जरिवाना (३ वर्ष भन्दा बढी अवधीको भए गृह मन्त्रालयको सहमति आवश्यक पर्नेछ)

8

शरणार्थी परिचयपत्र प्रतिलिपि सम्बन्धी

लाग्ने समय

सोही दिन

सुल्क

निवेदनमा रु.१०।को टिकट

जिम्मेवार कर्मचारी
गुनासो सुन्ने कर्मचारी

१. सम्बन्धित व्यक्तिको निवेदन

२. शरणार्थी परिचयपत्र हराएमा राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रिकामा हराएकोसूचना प्रकाशित गरी सो को सक्कल प्रमाण ।

३. जिल्ला प्रहरी कार्यालयको सिफारिस पत्र ।

४. शरणार्थी शिविरको कार्यालयबाट परिचय पत्र उपलब्ध गराई दिन फोटो समेत प्रमाणित गरेको सिफारिस पत्र ।

५. फोटो २ प्रति ।

9

शरणार्थीहरु लाई यात्रा अनुमति सम्बन्धी

लाग्ने समय

प्रमाण पुगेको भोलिपल्ट

सुल्क

निवेदनमा रु.१०।को टिकट

जिम्मेवार कर्मचारी
गुनासो सुन्ने कर्मचारी

१. निवेदकको शरणार्थी परिचयपत्रको प्रतिलिपि

२. भ्रमणमा जाने मुलुकबाट नातेदारले बोलाएको प्रमाणित आमन्त्रणपत्र

३. आमन्त्रण गर्ने व्यक्तिको परिचय खुल्ने प्रमाणपत्र

४. आमन्त्रण गर्ने व्यक्तिको आयश्रोत खुल्ने प्रमाणपत्र

५. सम्बन्धित शरणार्थी शिविरको सिफारिश पत्र

६. निवेदक र निवेदकलाई आमन्त्रण गर्ने व्यक्तिबीच नाता खुल्ने प्रमाण

७. आमन्त्रणकर्ताले व्यहोर्ने खर्चको विवरण (बस्ने, खाने, आउने, जाने, औषधि उपचार समेतको खर्च खुलाउनु पर्नेछ)

८. आफ्नै खर्चमा जाने भए आफ्नो हैसियत र जानुपर्ने कारण स्पष्ट खुलाउने

९. अध्ययनार्थ विदेश जान सम्बन्धित शैक्षिक संस्थाको स्वीकृतिपत्र संलग्न गरी विषय र अवधि खुलेको कागज ।

१०.औषधोपचारको लागि चिकित्सक/स्वास्थ्य संस्थाको सिफारिश पत्र

११. आमन्त्रण गर्ने व्यक्तिको आर्थिक हैसियत खुल्ने कागजात Notary Public बाट प्रमाणित भै आउनुपर्ने वा सम्बन्धित मुलुकको दूतावासले कागजातहरुको प्रमाणिकता पुष्टि गरेको कागज पत्र ।

10

नाम, थर, उमेर फरक परेकोमा सो सच्याउने सम्बन्धी

लाग्ने समय

दरखास्त दिएको दिन

सुल्क

रु.१०।को टिकट

जिम्मेवार कर्मचारी
गुनासो सुन्ने कर्मचारी

क. नामथर सम्बन्धी : (सारभूत नाम फरक नपरेका सामान्य त्रुटीहरु)

१. नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

२. एस.एल.सी. वा सो सरहको उमेर खुलेको प्रमाणपत्र

३. जिल्ला शिक्षा कार्यालय तथा संम्बन्धित शैक्षिक संस्थाको सिफारिश पत्र

४. सम्बन्धित गा.वि.स./नगरपालिकाको सिफारिशपत्र

(प्रमाणपत्र लिएको ६ महिनाभित्र निवेदन दिइसक्नु पर्नेछ)

ख. उमेर सम्बन्धी :

१. नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

२. एस.एल.सी.को वा उमेर खुलेको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

३. सम्बन्धित गाउंपालिका/नगरपालिका कार्यालयको सिफारिश पत्र

४. जिल्ला शिक्षा कार्यालय तथा संम्बन्धित शैक्षिक संस्थाको सिफारिश पत्र

(उमेर खुलेको प्रमाणपत्र लिएको ६ महिनाभित्र निवेदन दिइसक्नु पर्नेछ)

 

11

कुनै ब्यहोरा प्रमाणित सन्दर्भमा

लाग्ने समय

आवस्यक जांचबुझ सकेको भोलिपल्ट

सुल्क

रु १०।को टिकट

जिम्मेवार कर्मचारी
गुनासो सुन्ने कर्मचारी

१. मनासिव व्यहोरा खुलेको निवेदन

२. स्थानीय निकायको सिफारिश तथा प्रहरी सर्जमिन मुचुल्का

३. माग भएको व्यहोरा प्रमाणित गर्नुपर्ने विषय हेरी थप कागज आवश्यक पर्न सक्नेछ

12

हातहतियार ईजाजत सम्बन्धी

लाग्ने समय

आवश्यक प्रमाण संकलन भएको भोलिपल्ट

सुल्क

रु.१०।को टिकट र नियमावलीमा तोकिए बमोजिम

जिम्मेवार कर्मचारी राममणी मिश्र
गुनासो सुन्ने कर्मचारी

१. नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि सहितको निवेदन

२. निवेदकको निरोगिता सम्बन्धी पत्र

३. प्रहरी प्रतिवेदन

13

हातहतियार नामसारी सम्बन्धी

लाग्ने समय

आवस्यक जांचबुझ सकेको भोलिपल्ट

सुल्क

रु.१०।को टिकट

जिम्मेवार कर्मचारी राममणी मिश्र
गुनासो सुन्ने कर्मचारी

१. निवेदकको ना.प्र.को प्रमाणपत्र तथा इजाजतपत्र र दुई पक्ष बीचको नामसारी सम्बन्धि कागजात

२. नामसारी गरी लिने व्यक्तिको निरोगिता सम्बन्धी पत्र र प्रहरी प्रतिवेदन

३. नामसारी हुने हतियार लिई आउनु पर्ने ।

14

हातहतियार नविकरण सम्बन्धी

लाग्ने समय

निबेदन परेको दिन

सुल्क

रु.१०।को टिकट र नियमावली बमोजिमको शुल्क

जिम्मेवार कर्मचारी राममणी मिश्र
गुनासो सुन्ने कर्मचारी

१. निर्धारित ढाँचाको निवेदन

२. सक्कल इजाजत पत्र

३. आवश्यकता अनुसार हतियार लिइ आउनु पर्ने

15

हातहतियार ईजाजत प्रतिलिपि सम्बन्धी

लाग्ने समय

आवस्यक जांचबुझ सकेको भोलिपल्ट

सुल्क

रु.१०।को टिकट

जिम्मेवार कर्मचारी राममणी मिश्र
गुनासो सुन्ने कर्मचारी

१. ना.प्र. प्रमाणपत्रको नक्कल र ईजाजत नम्बर सहितको निवेदन

16

संस्था दर्ता सम्बन्धी

लाग्ने समय

आवस्यक जांचबुझ सकेको भोलिपल्ट

सुल्क

रु १०००।-

जिम्मेवार कर्मचारी राममणी मिश्र
गुनासो सुन्ने कर्मचारी

१. रित पूर्वकको निवेदन

२. ४ प्रति विधान

३. प्रबन्ध समितिको निर्णय र पदाधिकारीहरुको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।

४. गाउंपालिका/नगरपालिका को सिफारिस पत्र ।

५. उपरोक्त कागजात पेश भएपछि प्रहरी प्रतिवेदनको लागि बुझिनेछ ।

६. संस्थाको उद्देश्यको सम्बन्धमा आवश्यकता अनुसार क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय मार्फत सम्बन्धित निकायको प्रतिक्रिया

17

संस्था नबिकरण

लाग्ने समय

प्रकृया पुरा भएमा सोही दिन

सुल्क

रु ५००।-

जिम्मेवार कर्मचारी राममणी मिश्र
गुनासो सुन्ने कर्मचारी

१. तोकिएको निवेदन फाराम

२. कार्यसमितिको निर्णयको प्रतिलिपि

३. लेखा परीक्षणको प्रतिवेदन

४. वार्षिक प्रगति विवरण

५. लेखा परीक्षकको अडिटर्स ईजाजत पत्र, नवीकरण पत्र समेत

६. कर क्लियरेन्स प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

७. कार्य क्षेत्रसंग सम्बन्धित गाउंपालिका/नगरपालिकाको सिफारिस पत्र

८. संस्था दर्ता प्रमाण पत्रको नक्कल

९. संस्थाले वैदेशिक सहयोग प्राप्त गरि कार्यक्रम संचालन गरेको भए समाज कल्याण परिषदबाट कार्यक्रम स्वीकृत गरेको पत्र वा नवीकरणको लागि सिफारिस पत्र

१०. बालगृह संचालन गरेका संघसंस्थाको हकमा जिल्ला बालकल्याण समितिको सिफारिस पत्र

18

संस्था नबिकरण

लाग्ने समय

प्रकृया पुरा भएमा सोही दिन

सुल्क

रु ५००।-

जिम्मेवार कर्मचारी राममणी मिश्र
गुनासो सुन्ने कर्मचारी

१. तोकिएको निवेदन फाराम

२. कार्यसमितिको निर्णयको प्रतिलिपि

३. लेखा परीक्षणको प्रतिवेदन

४. वार्षिक प्रगति विवरण

५. लेखा परीक्षकको अडिटर्स ईजाजत पत्र, नवीकरण पत्र समेत

६. कर क्लियरेन्स प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

७. कार्य क्षेत्रसंग सम्बन्धित गाउंपालिका/नगरपालिकाको सिफारिस पत्र

८. संस्था दर्ता प्रमाण पत्रको नक्कल

९. संस्थाले वैदेशिक सहयोग प्राप्त गरि कार्यक्रम संचालन गरेको भए समाज कल्याण परिषदबाट कार्यक्रम स्वीकृत गरेको पत्र वा नवीकरणको लागि सिफारिस पत्र

१०. बालगृह संचालन गरेका संघसंस्थाको हकमा जिल्ला बालकल्याण समितिको सिफारिस पत्र

19

संस्थाको बिधान संशोधन

लाग्ने समय

प्रकृया पुरा भएमा सोहि दिन

सुल्क
जिम्मेवार कर्मचारी राममणी मिश्र
गुनासो सुन्ने कर्मचारी

१. तोकिएको फाराममा साविकमा भएको स्विकृति विधानमा थपघट गर्नुपर्ने कारण खुलाई साधारणसभाको निर्णयको प्रतिलिपि

२. स्वीकृत सक्कल विधान

३. तीन महले संशोधित विधानको २ प्रति प्रतिलिपि

४. विधान संशोधन सम्बन्धी साधारण सभाको निर्णय

20

संस्था दर्ता प्रमाण पत्र तथा स्वीकृत विधानको प्रतिलिपि सम्बन्धी

लाग्ने समय

सोही दिन

सुल्क

प्रत्येक पानाको रु.३।का दरले टिकट

जिम्मेवार कर्मचारी राममणी मिश्र
गुनासो सुन्ने कर्मचारी

१. रित पूर्वकको निवेदन

२. कार्य समितिको निर्णयको प्रतिलिपि

३. संस्था दर्ता प्रमाणपत्र

४. आवस्यकता अनुसाटर प्रहरी प्रतिबेदन बुझ्न सकिनेछ

21

जिल्लामा संस्थाको शाखा खोल्ने सम्बन्धी

लाग्ने समय

सोही दिन

सुल्क

नि:शुल्क

जिम्मेवार कर्मचारी राममणी मिश्र
गुनासो सुन्ने कर्मचारी

१. संस्थाको कार्यसमितिको निर्णय

२. विधानको प्रतिलिपि र दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

३. गाउंपालिका/नगरपालिका को सिफारिस पत्र ।

22

पत्रपत्रिका दर्ता सम्बन्धी

लाग्ने समय

प्रकृया पुगेपछी तुरुन्त

सुल्क

दैनिक पत्रिका रु.१०००।अर्धसाप्ताहिक रु.७००।साप्ताहिक रु.५००।पाक्षिक रु.३००।मासिक र अन्य रु.२००।-

जिम्मेवार कर्मचारी
गुनासो सुन्ने कर्मचारी

१. प्रकाशकको ४ प्रति फोटो रनागरिकताको प्रतिलिपि

२. प्रकाशक संस्था भए संस्थाको छाप, प्रबन्धपत्र वा संस्थाको स्वीकृत विधान, प्रमाणपत्र नविकरण भएको प्रमाण, कर तिरेको प्रमाण, अडिट रिपोर्ट, संचालकहरुको बैठकको निर्णय समेतका कागजातको प्रतिलिपिहरु

३.  संचालकहरु सबैको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपिहरु

४. सम्पादकको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

५. सम्पादकको शैक्षिक योग्यताको (एस.एल.सी.देखि स्नातक तह सम्मको) मार्कसिट, चारित्रिक प्र.प. र प्रोभिजनल सर्टिफिकेटका प्रतिलिपि वा एस.एल.सी. उत्र्तिण गरी पत्रकारितामा १० वर्ष कार्य गरेको सूचना विभागको प्रमाणपत्र समेतका प्रमाणहरुको प्रतिलिपि

६. सम्पादकलाई प्रकाशकले नियुक्ति गरेको कागज तथा पत्रिकामा सम्पादक रही काम गर्ने बारेको सम्पादकको मन्जुरीनामाको कागज

७.  स्वीकृत छापाखानाबाट पत्रिका छाप्न मन्जुरी दिएको सिफारिश

८.  छापाखाना दर्ता भएको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

९. छापाखान संचालनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट स्वीकृति दिएको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

१०.छापाखानाको कर चुक्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

23

छापाखाना संचालन सम्बन्धी

लाग्ने समय

प्रकृया पुरा भएपछि सोही दिन

सुल्क

रु १,०००।-

जिम्मेवार कर्मचारी
गुनासो सुन्ने कर्मचारी

१. छापाखाना दर्ता भएको निकायको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

२. कुनै संस्था वा संचालकहरु रहेको भए संस्था वा संचालकहरुको निर्णयको प्रतिलिपि र स्वीकृत विधान तथा अन्य प्रमाणको फोटोकपी तथा संस्था वा कम्पनीको भए छाप, व्यक्तिको भए ५/५ प्रति फोटो

३. मूल्य अभिबृद्धि कर वा आयकर सम्बन्धी प्रमाणपत्र र नविकरण भै रहेको उद्योग दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

४. छापाखाना संचालन गर्नेको नागरिकताको प्रतिलिपि

५. छापाखाना संचालन गर्ने स्थानको घर जग्गाको प्रमाणको प्रतिलिपि घर जग्गा अन्य व्यक्तिको भए निजको मन्जुरीनामाको कागज छापाखाना रहने स्थानको लोकेशन नक्सा

६. छापाखानाका उपकरणहरु खरिद गरेको वा नामसारी भै आएको भए सो समेतको प्रमाणको प्रतिलिपि

७. संचालकहरुको चालचलन गतिविधि सम्बन्धी प्रहरी प्रतिवदेन

24

शान्ति सुरक्षाको निबेदन सम्बन्धी

लाग्ने समय

सोहि दिन

सुल्क

रु १०।को टिकट

जिम्मेवार कर्मचारी
गुनासो सुन्ने कर्मचारी

१. सम्बन्धित निवेदकको ना.प्र. प्रमाणपत्र वा निजको पहिचान दिनेकागजात संलग्न गरी मनासिव व्यहोरा खुलेको निवेदन

25

गुनासो वा उजुरी सम्बन्धी

लाग्ने समय

शीघ्र

सुल्क

रु १०।को टिकट

जिम्मेवार कर्मचारी
गुनासो सुन्ने कर्मचारी

१. सम्बन्धित निवेदकको ना.प्र. प्रमाणपत्र वा निजको पहिचान दिने कागजात संलग्न गरी मनासिव व्यहोरा खुलेको निवेदन

26

अनियमितता वा भ्रष्टाचार उजुरी सम्बन्धी

लाग्ने समय

शिघ्र

सुल्क

रु १०।को टिकट

जिम्मेवार कर्मचारी
गुनासो सुन्ने कर्मचारी

१. सम्बन्धित निवेदकले आफ्नो पहिचान खुलाइ वा नखुलाइ कुन निकाय वा संस्थामा, कसले के–कस्तो अनियमितता वा भ्रष्टाचार सम्बन्धी कार्य गरेको हो खुलेको निवेदन ।

२. अनियमितता वा भ्रष्टाचार गरेको आधार वा प्रमाणहरु भए सो सम्बन्धी कागजात

27

साधारण (Normal) राहदानी

लाग्ने समय

निबेदन पेश गरेको ४२ दिन पछी

सुल्क

रु ५,०००

जिम्मेवार कर्मचारी राममणी मिश्र, जीवनाथ बराल
गुनासो सुन्ने कर्मचारी

निवेदकको ना.प्र. जिल्ला प्रशासन कार्यालय तनहुँबाट जारी भएको हकमा

१. रीतपूर्वक भरिएको दरखास्त फाराम २ प्रति

२. नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको सक्कल प्रति र सो को २ प्रति प्रतिलिपि (ना.प्र.शाखाबाट ना.प्र.प्रमाणपत्र भिडेको हुनु पर्नेछ)

३. हालसालै खिचेको निर्धारित ढाँचाको फोटो ३ प्रति

४. राहदानी दस्तूर रु ५०००।– तिरेको रसिद (राहदानी हराएको, च्यातिएको, कुनै किसिमले विग्रेको भएमा दोब्बर दस्तुर लाग्नेछ । )

५. नाबालकको हकमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय तनहुँबाट जारी गरिएको नाबालक परिचय पत्र र निजको बाबु वा आमा मध्ये कुनै एक जनाको नागरिकताको प्रमाण पत्र र सो को प्रतिलिपि । संरक्षक नियुक्त भएकोमा संरक्षक भएको व्यहोरा खुल्ने लिखतको सक्कल प्रति र संरक्षकको नागरिकताको प्रमाणपत्र तथा त्यसको प्रतिलिपि

६. पहिले राहदानी लिएको भए सो को सक्कल प्रति र प्रतिलिपि

 

अन्यत्र जिल्लाबाट बसाई सराई गरि आउनेको हकमा माथि उल्लेखित कागजातहरु बाहेक निम्न कागजातहरु पेश गर्नुपर्नेछ

१. स्थानीय पञ्जिकाधिकारीको कार्यालयबाट जारी भएको बसाई सराईको प्रमाणपत्र ।

२. जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा/घर नक्सा पास प्रमाणपत्र ।

४. बसाई सरेर आउनेहरुको लागि वसाइ सरी आएको जिल्लाबाट नागरिकताको अभिलेख बुझिनेछ ।

५‍ अन्य जिल्लाबाट नाबालक बनिसकेको हकमा सम्बन्धित जिल्लाबाट अभिलेख बुझिनेछ ।

 

अन्यत्र जिल्लाबाट नागरिकता लिई तनहुँ जिल्लामा विवाह गरी आउनेको हकमा

१. विवाह दर्ता प्रमाणपत्र

२. पतिको ना.प्र. प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

३. सम्बन्धित जिल्लाबाट नागरिकताको अभिलेख बुझिनेछ

 

तनहुँ जिल्ला स्थित सरकारी निकायमा कार्यरत कर्मचारी र कर्मचारी परिवारको हकमा

१. सम्बन्धित निकायको सिफारिस पत्र

२.सम्बन्धित जिल्लाबाट नागरिकताको अभिलेख बुझिनेछ

३.अन्य जिल्लाबाट नाबालक परिचय पत्र बनिसकेको हकमा सम्बन्धित जिल्लाबाट अभिलेख बुझिनेछ ।

28

द्रुत सेवाको राहदानी सिफारिस

लाग्ने समय
सुल्क

रु १०।को टिकट

जिम्मेवार कर्मचारी राममणी मिश्र, जीवनाथ बराल
गुनासो सुन्ने कर्मचारी

१. द्रुत सेवा मागको रु.१० को टिकट टाँस गरी निवेदन संगै निवेदक स्वयम् उपस्थित हुनुपर्ने छ ।

२. माथि दफा १०.१ मा उल्लेखित राजश्व तिरेको रसिद बाहेक सबै कागजातहरु

३‍ online form दुई प्रति (पछाडि सिफारीस व्यहोरा भएको)

29

हराएको राहदानी पुन प्राप्ती सम्बन्धी

लाग्ने समय
सुल्क

रु १० को टिकट 

जिम्मेवार कर्मचारी राममणी मिश्र, जीवनाथ बराल
गुनासो सुन्ने कर्मचारी

१. साबिकको राहदानीको प्रतिलिपि

२. विदेशमा राहदानी हराएकाको हकमा ट्राभल डकुमेन्ट